Antipatizan

Antipatizan

"irtica" Etiketli Yazılar
Gericiliğin toplum üzerindeki siyasal, sosyolojik ve psikolojik etkilerini bir kenara bırakıp doğrudan bilim ve sanat üzerindeki etkileri hakkında somut veriler sunmak adına bir yazı hazırlamaya karar verdim.
Gericilik ve yobazlığın özgürlük, siyasi görüşler, dinler ve inançlar düzeyinde insanlık üstüne vahşi etkilerini ise ayrıca ele almanın gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Emre Kongar'ın insanoğlunun tarihsel gelişim sürecine, üretim ilişkilerine, tüketim ve paylaşım ilişkilerine ve siyasal rejimlere göre yaptığı gericilik sınıflandırmasını haklı buluyorum. Bu yazımda {Kongar'ın tanımına|http://www.kongar.org/aydinlanma/2006/548_Gericilik_Ilericilik_Ataturkculuk.php} göre toplayıcılık, avcılık, tarım, sanayi ve bilgi toplumu gibi aşamaları geriye götürmek veya durdurmak anlamındaki gericiliği ele alıyorum.

Gerici çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermediği gibi, eskiyi özler, geçmişi yaşar ve yaşatmaya çalışır. Yobaz ise aşırı bağlı olduğu görüşleri sonuna kadar savunmakla kalmayıp bağnazlığı ile baskı ve dayatma yaparak gericiye sahip çıkar. Bilim ve sanat doğası gereği yobaz ve gericiye karşı olmak zorunda kalmıştır ve iyi bir savaşçı olmadığı için her zaman bir şeylere rağmen ayakta kalmış, çoğu zaman kaybetmiştir.

Sizce insanlık olması gerektiği yerde midir? Gerici ve yobazlardan arınmış bir dünya teknolojide, sanatta ve bilimde ne kadar ileri olabilirdi? Bu soruları cevaplayabilmek için öncelikle 21. yüzyıl bilimi ve sanatı gerici ve yobazlar yüzünden neler kaybetmiştir bir bakalım.

Sokrates
Sokrates
Sokrates (M.Ö. 470 - M.Ö. 399): Yunan Felsefesinin kurucularındandır. Şehrin tanrılarına inanmamak onların yerine başka tanrılar koymak ve böylece gençliği zehirlemekle suçlanarak ölüme mahkum edilir. (Platon - Sokrates’in Savunması) "Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim"

Aristoteles (M.Ö. 384 – M.Ö. 322): Antik Yunan filozofu. Büyük İskender'in ölümü üzerine Atina'da Makedon karşıtı görüşler nedeni ile Makedonculuk zannı taşıyan Aristoteles'e karşı, dine saygısızlık davası açılmıştır. Bir ölümlü (Hermias) anısına ilâhi yazarak ölümsüzleştirmekle suçlanır. Sokrates'in yazgısını paylaşmak yerine Atina'yı terk etmeyi seçer; kendi deyişiyle, Atinalılar'a "felsefeye karşı ikinci bir suç işlemeleri" fırsatını tanımaz.

İbn-i Sina
İbn-i Sina
İbn-i Sina (980 - 1037): Filozof, hekim ve çok yönlü Fars (Türk olduğu da söylenmektedir) bilim adamıdır. Dönemin siyaseti ve savaşlar nedeni ile sürgün hayatı yaşamış. Görüşleri nedeni ile bir çok kez hapse girmiştir. Eserlerinin bazılarını ve araştırmalarını hapisteyken yapmıştır.

İbn Rüşd (1126 - 1198): Endülüslü, Arap felsefeci, hekim. Fıkıh, matematik ve tıp alimidir. En önemli Felsefî eseri Tehâfüt-ül Tehâfüt (Tutarsızlığın Tutarsızlığı) ile Gazali'nin Tehâfüt-ül Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı) isimli kitabındaki kendiyle çelişme ve İslama mugayir olma iddialarına karşı Aristo felsefesini savunur. Görüşleri nedeni ile tecrit edilmiş ve ölümünden kısa süre önce Fas'a gidinceye dek gözetim altında tutulmuştur. Mantık ve Metafizik alanında verdiği eserlerin çoğu sansür döneminde kaybolmuştur.

Nicolaus Copernicus
Nicolaus Copernicus
Nicolaus Copernicus (1473 - 1543): dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndükleri kuralını açıklayan Kopernik, o dönemin genel inanışı olan İsa Mesih'in Güneşe verdiği dur emri ile güneş sisteminin sabit durduğu, dünyanın düz tepsi gibi olduğu inanışını kırabilmek için, papazlardan çekinerek ömrünun sonuna kadar beklemiş, ancak ölümcül bir hastalığa yakalanınca bu görüşlerini yayabilmiştir. Dönemin inanışına göre kendisi cehennemliktir ve eğer görüşlerini sağlığında açıklasa idi kilisye karşı çıktığı için yakılarak öldürülmesi gerekiyordu.
Tarih: 06/30/2010   Yorum: 1
Popüler Yazılar
Son Yazılar
Etiketler
Tavsiyeler